Potrebujem živnostenský list?

Zadávame flexibilne zákazky živnostníkom alebo firmám. Predpokladom spolupráce je aktívna živnosť minimálne 2 mesiace a vzdelanie v odbore. Samozrejme je možné pracovať aj na voľnú živnosť.
V prípade otázok ohľadom živnosti, jej založenia, alebo obnovenia nám napíšte:

Nie som vyučený v odbore, ale mám prax. Je možné pracovať aj bez vzdelania?

Od montérov vody, kúrenia, sanity a taktiež od montérov sadrokartónu vyžadujeme niekoľkoročnú prax v danej oblasti, ktorú je potrebné podložiť relevantnými referenciami.

Musím vedieť po nemecky?

Aby sme mohli zabezpečit plynulosť a odbornosť zákazky je nutné sa vedieť dorozumieť na stavbe po nemecky. Úroveň nemeckého jazyka určujeme pri osobnom pohovore, na základe čoho zostavíme váš kvalifikačný profil a následne vás priradíme k aktívnej zákazke.

Prijímate aj pomocníkov?

Ponúkame prácu len odborníkom. Pomocným robotníkom prácu neposkytujeme.

Čo je to formulár A1? Na čo ho potrebujem?

Formulár A1 je potvrdenie  sociálnej poisťovne, že si odvody platíte na Slovensku.
Formulár vám na základe zmluvy o dodaní služieb, ktorú uzavriete s našou spoločnosťou, vystaví príslušná pobočka sociálnej poisťovne (príslušnosť sa riadi sídlom vašej živnosti).

Sociálna poisťovňa zriedka vystaví formulár na počkanie. Väčšinou vám potvrdí vašu žiadosť a formulár vystaví v lehote 45 dní. Na základe potvrdenej žiadosti však už vycestovať môžete.

Kde budem platiť dane?

Dane platíte daňovému úradu v mieste sídla vašej živnosti.

Budem potrebovať aj výpis z registra trestov?

Zvyčajne nie. V prípade potreby výpisu registra trestov bude to uvedené.

Ako sa registrovať?

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formulára.
Link na formulár je tu:

Prečo je dôležitý osobný rozhovor?

Osobný rozhovor je príležitosť spoznať vášho budúceho obchodného partnera ako aj uzavrieť na mieste zmluvu s detailnými informáciami a možnosťou ihneď vycestovať.

Ako získam zákazku?

Sami rozhodujete, či máte o ponúkanú zákazku záujem. Je potrebné zobrať na vedomie, že prijatím zákazky preberáte za jej dodanie zodpovednosť. Preto sa uistite, aby ste na dohodnuté obdobie zotrvali na zákazke. Nemeckí zákazníci si veľmi cenia spoľahlivosť.

Ako často budem chodiť domov?

Plánovanie vášho pracovného turnusu prebehne vždy s dostatočným časovým predstihom a je potvrdené nemeckým klientom. Turnusy sú 4 týždne na zákazke a 1 týždeň doma.

Ako je zabezpečené ubytovanie?

Spoločnosť AG-BAU s.r.o. vám zebezpečí pred začatím zákazky miesto ubytovania tak, aby bolo blízko projektu.

V ktorej časti Nemecka sú zákazky?

Zakázky sú zvyčajne v okolí mesta Kolín.

Sú dohody dlhodobé?

Zákazky sú dlhodobé a nadväzujú na seba, vďaka čomu ponúkame dlhoročnú spoluprácu. Predpokladom je spokojnosť nemeckého klienta s prácou ako aj spoľahlivosť v priebehu zákazky a samozrejme aj vaša spokojnosť pri spolupráci.

Aká je náplň práce?

Vo všeobecnosti ide o montážnu činnosť v danom odbore (priemyselné inštalácie, vodoinštalácie, kúrenie, montáž sanity a montáž sadrokartónu). Počas konkrétnej zákazky sa náplň vašej práce  prispôsobuje plynutiu zákazky. V prípade akýchkoľvek otázok vždy kontaktujte vášho koordinátora, čím predídete komplikáciám a prípadným nedorozumeniam.

Ako postupovať, ak ma niekto žiada o odchýlku z projektov?

Nemecký zákazník je konečný zadávateľ, ktorý finančne zastrešuje konkrétnu zákazku. Preto je potrebná súčinnosť.
Rozhodujúca je primeranosť akejkoľvek montáže. Informujte svojho koordinátora v prípade, keď dôsledkom prác nad rámec zákazky, sa práce na pôvodnej zákazke dostanú do časového sklzu. Nemecký zadávateľ vždy ocení, ak ho vopred upozorníme na túto skutočnosť.

Kto zabezpečuje materiál k zákazke?

Nemecký zadávateľ zabezpečuje materiál. Ak počas plynutia zákazky spozorujete, že dodanie materiálu je v časovom sklze, je potrebné kontaktovať kanceláriu ako aj zodpovedného vedúceho na zákazke - majstra. V prípade nevhodnosti materiálu ako aj jeho poškodenia kontaktujte, prosím, bezprostredne našu kanceláriu.

Potrebujem mať vlastné náradie?

Pred alebo priamo na osobnom pohovore obdržíte dotazník, ktorý obsahuje súpis náradia. Ako živnostník ste povinný si zabezpečiť základné náradie ako aj náradie podľa konkrétneho zadania zákazky. Nadrozmerné alebo inak špecifické náradie je zabezpečené priamo na stavbe. Požičiavanie náradia medzi ostatnými dodávateľmi (kolegami na stavbe) je v rozpore s ustanoveniami o samostatnosti výkonu zákazky.

Čo v prípade, ak nastane škoda?

Akúkoľvek škodu je potrebné ihneď po zistení nahlásiť zodpovednému vedúcemu na stavbe ako aj vášmu koordinátorovi. Pri malých poškodeniach je takmer vždy pravidlom, že nemecký zadávateľ súhlasí s ich odstránením s vašou súčinnosťou bez nároku ďalšej náhrady škody. V žiadnom prípade by malé poškodenia nemali mať za následok naštrbenie vzťahov a dôvery s nemeckým zadávateľom. Preto, prosím, jednajte vždy promptne, férovo a zodpovedne.

Je veľmi dôležité byť chránený aj v prípade väčších poškodení. Je nutné, aby ste mali uzatvorené poistenie zodpovednosti voči škodám. Poisťovňa v tomto prípade preplatí vzniknuté škody. Informujte sa ohľadom poistenia.

Ako postupovať, ak sa neviete spojiť so zodpovednou osobou na stavbe?

Kontaktujte vášho koordinátora. My budeme kontaktovať nemeckého zadávateľa.

Aká je výška odmeny?

Hodinová sadzba sa pohabuje od 14€ a je závislá aj od výkonu.

Aký je postup pri fakturácii?

Po 14 dňoch je možné vystaviť faktúru za prevedené práce na stavbe. Po jej odobrení bude uhradená.

Kedy nabehnú peniaze na môj účet?

Splatnosť faktúry je 14 dní.
Analog Clock using Canvas
Často položené otázky